รายการบริจาคเงิน

ลำดับที่ เลขที่บริจาค ชื่อผู้บริจาค รายการบริจาค จำนวนที่บริจาค(ต้น) วันที่บริจาค สถานะการตรวจสอบ
 1 37 โรงเรียนพุทไธสง บริจาคเป็นเงิน 1000 2019-11-06 09:13:31
 2 38 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก บริจาคเป็นเงิน 1000 2019-11-06 09:15:15 ตรวจสอบแล้ว
 3 39 นายวัชระ สารารัมย์ บริจาคเป็นเงิน 300 2019-11-13 14:01:59 ตรวจสอบแล้ว
 4 40 พิสมัย ทองธรรม บริจาคเป็นเงิน 999 2019-11-13 14:03:15 ตรวจสอบแล้ว
 5 41 พนักงาน ธ.ก.ส.โนนสุวรรณ บริจาคเป็นเงิน 100 2019-11-13 14:04:18 ตรวจสอบแล้ว
 6 42 โรงเรียนสิงหวิทยาคม บริจาคเป็นเงิน 500 2019-11-13 14:05:04 ตรวจสอบแล้ว
 7 43 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม บริจาคเป็นเงิน 1000 2019-11-13 14:15:43 ตรวจสอบแล้ว
 8 44 โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บริจาคเป็นเงิน 500 2019-11-13 14:16:22 ตรวจสอบแล้ว
 9 45 โรงเรียนตูมใหญ่พิทยาคม บริจาคเป็นเงิน 500 2019-11-13 14:17:17 ตรวจสอบแล้ว
 10 46 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ บริจาคเป็นเงิน 500 2019-11-13 14:18:05 ตรวจสอบแล้ว
 11 47 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บริจาคเป็นเงิน 1000 2019-11-13 14:19:19 ตรวจสอบแล้ว
 12 48 โรงเรียนกระสังพิทยาคม บริจาคเป็นเงิน 300 2019-11-13 14:21:16 ตรวจสอบแล้ว
 13 49 โรงเรียนธานทองพิทยาคม บริจาคเป็นเงิน 500 2019-11-13 14:22:52 ตรวจสอบแล้ว
 14 50 . บริจาคเป็นเงิน 1000 2019-11-13 20:35:54
 15 51 . บริจาคเป็นเงิน 500 2019-11-13 20:36:50
 16 52 . บริจาคเป็นเงิน 1000 2019-11-13 20:38:15
 17 53 . บริจาคเป็นเงิน 500 2019-11-13 20:39:12
 18 54 . บริจาคเป็นเงิน 500 2019-11-13 20:39:45
 19 59 . บริจาคเป็นเงิน 100 2019-12-20 14:42:53
 20 56 นายอาทิตย์ บวกไธสง บริจาคเป็นเงิน 500 2019-12-09 11:09:28 ตรวจสอบแล้ว
 21 57 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม บริจาคเป็นเงิน 1000 2019-12-09 13:30:00 ตรวจสอบแล้ว
 22 58 - บริจาคเป็นเงิน 1000 2019-12-09 13:31:06
 23 60 . บริจาคเป็นเงิน 100 2019-12-20 14:43:28
 24 61 . บริจาคเป็นเงิน 500 2019-12-20 14:44:05
 25 62 หจก.สวัสดี บริจาคเป็นเงิน 1000 2019-12-20 14:44:49
 26 63 เอื้องฟ้า ไขสาร บริจาคเป็นเงิน 300 2019-12-20 14:45:53
 27 64 นางมาลิ ไชยสิน บริจาคเป็นเงิน 1000 2019-12-20 14:47:02
 28 74 สายครูปัทมา ชาติมาลากร บริจาคเป็นเงิน 14500 2020-01-14 10:50:40
 29 76 รุ่น 1 บริจาคเป็นเงิน 24959 2020-01-27 14:44:39
 30 77 รุ่น 2 บริจาคเป็นเงิน 42599 2020-01-27 14:45:15
 31 78 รุ่น 3 บริจาคเป็นเงิน 10819 2020-01-27 14:47:25
 32 79 รุ่น 4 บริจาคเป็นเงิน 44860 2020-01-27 14:48:06
 33 80 รุ่น 5 บริจาคเป็นเงิน 26752 2020-01-27 14:48:58
 34 81 รุ่น 6 บริจาคเป็นเงิน 10450 2020-01-27 14:50:11
 35 82 รับสายครูปัทมา ชาติมาลากร บริจาคเป็นเงิน 14500 2020-01-28 14:30:42
 36 83 สายครูดวงใจ เขื่อนคำ บริจาคเป็นเงิน 8000 2020-01-28 14:40:24
 37 84 ผอ.ราเมศน์ โสมแสน บริจาคเป็นเงิน 59999 2020-01-28 14:40:26
 38 85 นางนิตยา วงษ์ช่าง บริจาคเป็นเงิน 1560 2020-01-28 14:40:37
 39 86 ผอ.ชวลิต เจนเจรฺิญ บริจาคเป็นเงิน 1000 2020-01-28 14:41:46
 40 87 จากครูอ้อมสุดา วรรณโคตร์ บริจาคเป็นเงิน 1000 2020-01-28 14:41:51
 41 88 รับจากบัญชี บริจาคเป็นเงิน 1610 2020-01-28 14:42:43
 42 89 ครูบุ๋ม นางสาวพัชรินทร์ ชินวรรณ บริจาคเป็นเงิน 4000 2020-01-28 14:42:54
 43 90 นางสาวสุภัคพร เรือโปะ บริจาคเป็นเงิน 500 2020-01-28 14:43:09
 44 91 ร้านแหลมทอง บริจาคเป็นเงิน 2000 2020-01-28 14:43:28
 45 92 ผอ.ทวีศักดิ์ ตระกูลรัมย์ บริจาคเป็นเงิน 500 2020-01-28 14:44:27
 46 93 ผอ ชูชัย นิลสันเที๊ยะ บริจาคเป็นเงิน 1000 2020-01-28 14:44:42
 47 94 นางรองคอมพิวเตอร์เซนเตอร์ บริจาคเป็นเงิน 2000 2020-01-28 14:44:55
 48 95 ครูรวีวรรณ พาชัย บริจาคเป็นเงิน 1396 2020-01-28 14:45:09
 49 96 สายครูปัทมา ชาติมาลากร บริจาคเป็นเงิน 7020 2020-01-28 14:45:33
 50 97 บุรีรัมย์เตียงฮั้วกรุ๊ป บริจาคเป็นเงิน 1000 2020-01-28 14:46:07
 51 98 นางสาวเนตรนภา ทองประภา บริจาคเป็นเงิน 5000 2020-01-28 14:46:55
 52 99 รับ บริจาคเป็นเงิน 100 2020-01-28 14:47:12
 53 100 นางดวงตา อนุรักษากรกุล บริจาคเป็นเงิน 1000 2020-01-28 14:47:45
 54 101 ผอ.กรรณิกา พันญูเทพ บริจาคเป็นเงิน 1000 2020-01-28 14:47:48
 55 102 ซันดิว บริจาคเป็นเงิน 2000 2020-01-28 14:47:53
 56 103 รุ่นที่18 บริจาคเป็นเงิน 12200 2020-01-28 14:47:56
 57 104 นายสมเกียรติ รองประโคน บริจาคเป็นเงิน 500 2020-01-28 14:48:19
 58 105 ครูพลอม สุดตาชาติ บริจาคเป็นเงิน 3000 2020-01-28 14:48:55
 59 106 รุ่นที่9 บริจาคเป็นเงิน 13399 2020-01-28 14:49:35
 60 107 ม.2/4 บริจาคเป็นเงิน 660 2020-01-28 14:49:49
 61 108 คณะครูนักเรียนบ้านหนองหัวควาย บริจาคเป็นเงิน 1000 2020-01-28 14:49:50
 62 109 ผลบุญ บริจาคเป็นเงิน 1500 2020-01-28 14:50:47
 63 110 นางสุดารัตน์ สุขผดุง บริจาคเป็นเงิน 500 2020-01-28 14:50:56
 64 111 สายครูณัฐธนัน วรรณสุข บริจาคเป็นเงิน 1400 2020-01-28 14:51:13
 65 112 สาย ม.1/2 ครูวรรณรตน์ แก้วเกษเกี้ยง บริจาคเป็นเงิน 6850 2020-01-28 14:51:14
 66 113 ครูนิภาพร เรียกประโคน บริจาคเป็นเงิน 6999 2020-01-28 14:51:21
 67 114 นพ.รุ่นที่6 บริจาคเป็นเงิน 27635 2020-01-28 14:51:50
 68 115 สายครูปัทมา ชาติมาลากร บริจาคเป็นเงิน 3000 2020-01-28 14:51:50
 69 116 อุไรวรรณ เชื้อขุนทด บริจาคเป็นเงิน 3500 2020-01-28 14:52:05
 70 117 ครูเสนอชาติ พวงประโคน บริจาคเป็นเงิน 190 2020-01-28 14:52:11
 71 118 สถานีตำรวจภูธรโนนสุวรรณ บริจาคเป็นเงิน 3480 2020-01-28 14:52:15
 72 119 นพ.รุ่นที่6 บริจาคเป็นเงิน 27635 2020-01-28 14:52:49
 73 120 ม.1/3 บริจาคเป็นเงิน 70 2020-01-28 14:52:49
 74 121 นางสาวนรญา จิตติธาดา บริจาคเป็นเงิน 500 2020-01-28 14:53:05
 75 122 รับบริจากสมาคมศิษย์เก่าและผู้ปกครอง บริจาคเป็นเงิน 80000 2020-01-28 14:53:22
 76 123 สาย ม.1/3 ครูฐิติชญา รชตานนท์ บริจาคเป็นเงิน 1800 2020-01-28 14:53:23
 77 124 ร้าน อาร์เอส บริจาคเป็นเงิน 1000 2020-01-28 14:53:42
 78 125 รุ่นที่22 บริจาคเป็นเงิน 8624 2020-01-28 14:53:48
 79 126 บริษัทปานโอสถ บริจาคเป็นเงิน 12542 2020-01-28 14:54:16
 80 127 นายสัญญา บุญพงศ์พิกุล บริจาคเป็นเงิน 1000 2020-01-28 14:54:22
 81 128 รุ่นที่11 บริจาคเป็นเงิน 24200 2020-01-28 14:54:44
 82 129 หมู่3คงอีจาน บริจาคเป็นเงิน 300 2020-01-28 14:54:46
 83 130 สายครูปัทมา ชนะสงคราม บริจาคเป็นเงิน 2500 2020-01-28 14:54:59
 84 131 รับจากบัญชีฝากธนาคาร บริจาคเป็นเงิน 4400 2020-01-28 14:55:13
 85 132 นายไสว สระปัญญา บริจาคเป็นเงิน 600 2020-01-28 14:55:40
 86 133 นางสาวปาณิสรา ปามุทา บริจาคเป็นเงิน 500 2020-01-28 14:55:57
 87 134 ครูกุ้ง คุณรชยา รชตานนท์ บริจาคเป็นเงิน 2300 2020-01-28 14:55:57
 88 135 นายสุบัน ลมไธสง บริจาคเป็นเงิน 1500 2020-01-28 14:56:05
 89 136 บ.จักรีคอนกรีต บริจาคเป็นเงิน 10000 2020-01-28 14:56:13
 90 137 ม.6/3 บริจาคเป็นเงิน 20 2020-01-28 14:56:21
 91 138 เทศบาลโนนสุวรรณ บริจาคเป็นเงิน 5464 2020-01-28 14:56:47
 92 139 นางสุเนตร ขวัญดำ บริจาคเป็นเงิน 2500 2020-01-28 14:57:08
 93 140 จากบัญชีธนาคาร บริจาคเป็นเงิน 16500 2020-01-28 14:57:21
 94 141 คุณกิติยา สยามประโคน บริจาคเป็นเงิน 500 2020-01-28 14:57:30
 95 142 รับ บริจาคเป็นเงิน 400 2020-01-28 14:57:32
 96 143 นายธำรงค์ ทาทอง บริจาคเป็นเงิน 500 2020-01-28 14:57:43
 97 144 ม.1/3 บริจาคเป็นเงิน 1550 2020-01-28 14:57:51
 98 145 นางสาวพรทิพย์ นึกอุ่นจิตร บริจาคเป็นเงิน 2000 2020-01-28 14:58:25
 99 146 ร.ท.ภูมิสิทธิ์ พีรสกุลสิทธิ์ บริจาคเป็นเงิน 1000 2020-01-28 14:58:34
 100 147 คุณบุญล้อม โพธิขำ บริจาคเป็นเงิน 5000 2020-01-28 14:58:37
 101 148 ดงอีจาน บริจาคเป็นเงิน 1480 2020-01-28 14:58:39
 102 149 รับโอนเข้าบัญชี บริจาคเป็นเงิน 5197 2020-01-28 14:58:41
 103 150 เกษรตอำเภอโนนสุวรรณ บริจาคเป็นเงิน 1000 2020-01-28 14:59:16
 104 151 ม.6/3 บริจาคเป็นเงิน 3220 2020-01-28 14:59:34
 105 152 ฟาร์มไก่แม่พันธ์ บริจาคเป็นเงิน 2599 2020-01-28 14:59:39
 106 153 นางสาวปัทมา ชาติมาลากร บริจาคเป็นเงิน 19249 2020-01-28 14:59:45
 107 154 สายคุณครูณัฎฐิยากร การอินทร์ บริจาคเป็นเงิน 500 2020-01-28 15:00:02
 108 155 คุณกิรรณิการณ์ ลิขิตพัฒนะกุล บริจาคเป็นเงิน 500 2020-01-28 15:00:30
 109 156 ครูสาวณี ชีพัน บริจาคเป็นเงิน 2209 2020-01-28 15:00:41
 110 157 ผอ.นารี คูณวงค์ ร.ร วราวัฒนา บริจาคเป็นเงิน 1814 2020-01-28 15:00:46
 111 158 รับจากสมุดหน้า1 บริจาคเป็นเงิน 15591 2020-01-28 15:01:02
 112 159 ชุมชนกำนัน อ.บ.ต.บุกระสัง บริจาคเป็นเงิน 7400 2020-01-28 15:01:03
 113 160 นายชัยยุทธ ศรีเจริญ บริจาคเป็นเงิน 4999 2020-01-28 15:01:16
 114 161 สาย ม.3/4 ครูณัฐรดา ตวนบุตร บริจาคเป็นเงิน 4270 2020-01-28 15:01:27
 115 162 ครู ปัทมา ชาติมาลากร บริจาคเป็นเงิน 500 2020-01-28 15:01:27
 116 163 ม.2/1 บริจาคเป็นเงิน 4496 2020-01-28 15:01:58
 117 164 ผอ.สารภี เลไธ ร.ร พนมรุ้ง บริจาคเป็นเงิน 1000 2020-01-28 15:02:12
 118 165 สาย ม.2/2 ครูดวงสมร ช่วงชัย บริจาคเป็นเงิน 5660 2020-01-28 15:02:21
 119 166 สายครูทวีศักดิ์ ไกรสุข บริจาคเป็นเงิน 2480 2020-01-28 15:02:24
 120 167 นายวรสิทธิ์ นุ่มนวลศรี บริจาคเป็นเงิน 1400 2020-01-28 15:02:43
 121 168 คุณเฉลิม วาวิไล บริจาคเป็นเงิน 1420 2020-01-28 15:02:51
 122 169 โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน บริจาคเป็นเงิน 2690 2020-01-28 15:02:57
 123 170 ครูอังคณา ศรีระวงค์ บริจาคเป็นเงิน 9999 2020-01-28 15:03:18
 124 171 นายอุทัย-นางสุรภา ไลไธสง บริจาคเป็นเงิน 1000 2020-01-28 15:03:28
 125 172 โรงอนุบาลโนนสุวรรณ บริจาคเป็นเงิน 6876 2020-01-28 15:03:37
 126 173 เทศบาลโกรกเเก้ว บริจาคเป็นเงิน 730 2020-01-28 15:03:49
 127 174 สายม. 2/4 ครูดวงสมร ช่วงชัย บริจาคเป็นเงิน 3930 2020-01-28 15:04:18
 128 175 นางสาววิไลวรรณ สงสาร บริจาคเป็นเงิน 700 2020-01-28 15:04:22
 129 176 นายจิรวัฒน์ สีปากดี บริจาคเป็นเงิน 2500 2020-01-28 15:04:28
 130 177 สายครูปัทมา ชาติมาลากร บริจาคเป็นเงิน 4500 2020-01-28 15:05:01
 131 178 ครูรวีวรณ พาชัย บริจาคเป็นเงิน 3950 2020-01-28 15:05:01
 132 179 ครูณัชศรัญย์ฉัฐ สุขวิเศษ บริจาคเป็นเงิน 6290 2020-01-28 15:05:08
 133 180 บริษัท ทีเอวี เทรดดิ้ง แอนด์เซอร์วิส จำกัด บริจาคเป็นเงิน 1000 2020-01-28 15:05:16
 134 181 นส กตัญชลี เอกวุธ บริจาคเป็นเงิน 3109 2020-01-28 15:05:20
 135 182 โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี บริจาคเป็นเงิน 690 2020-01-28 15:05:29
 136 183 ครูทวี กมลชิต บริจาคเป็นเงิน 500 2020-01-28 15:05:42
 137 184 แม่ค้าโรงอาหาร บริจาคเป็นเงิน 1700 2020-01-28 15:05:54
 138 185 ครูฐิตินันท์ เตชะนันท์ บริจาคเป็นเงิน 4909 2020-01-28 15:05:59
 139 186 ครูจารุณี เริกชัย บริจาคเป็นเงิน 2300 2020-01-28 15:06:10
 140 187 คุณพ่อพีรยศ เย็นสูงเนิน บริจาคเป็นเงิน 1000 2020-01-28 15:06:13
 141 188 ครูชัยเวีง โครตดก บริจาคเป็นเงิน 2500 2020-01-28 15:06:14
 142 189 สายม.3/1 บริจาคเป็นเงิน 11000 2020-01-28 15:06:26
 143 190 ครูรัลรัตน์ กลมชิต บริจาคเป็นเงิน 500 2020-01-28 15:06:48
 144 191 ม.2/4 บริจาคเป็นเงิน 1 2020-01-28 15:06:54
 145 192 รับจากบัญชี บริจาคเป็นเงิน 3169 2020-01-28 15:07:12
 146 193 นายพิสิษฐ์ เจริญพันธ์ บริจาคเป็นเงิน 1000 2020-01-28 15:07:22
 147 194 รุ่น19 บริจาคเป็นเงิน 10009 2020-01-28 15:07:27
 148 195 พันเอกหญิงฐิติรัตน์ คชสวัสดิ์ บริจาคเป็นเงิน 5000 2020-01-28 15:07:43
 149 196 รุ่น8 บริจาคเป็นเงิน 20000 2020-01-28 15:08:01
 150 197 ครูสุชาดา ชำนาญสืบ บริจาคเป็นเงิน 2520 2020-01-28 15:08:03
 151 198 ครูอาทิตย์ พรมมณี บริจาคเป็นเงิน 7310 2020-01-28 15:08:12
 152 199 ครูดวงสมร ช่วงชัย บริจาคเป็นเงิน 3290 2020-01-28 15:08:23
 153 200 นายสุริยา แสนกล้า บริจาคเป็นเงิน 2999 2020-01-28 15:08:23
 154 201 สาย ม.2/2 ครูอำพร พันเพชร บริจาคเป็นเงิน 1000 2020-01-28 15:08:39
 155 202 สายม.6/1 บริจาคเป็นเงิน 6395 2020-01-28 15:08:41
 156 203 ครูประภาวัลย์ แอบกลาง บริจาคเป็นเงิน 2400 2020-01-28 15:09:00
 157 204 ครูอดิศร สายวัน บริจาคเป็นเงิน 11789 2020-01-28 15:09:06
 158 205 นายอุทัย นาหนองขาม บริจาคเป็นเงิน 1865 2020-01-28 15:09:24
 159 206 ครูจันทร์เพ็ญ สมบัติ บริจาคเป็นเงิน 1009 2020-01-28 15:09:24
 160 207 นายไตรเทพ งามกมล บริจาคเป็นเงิน 3000 2020-01-28 15:09:27
 161 208 สายม.4/3 บริจาคเป็นเงิน 7426 2020-01-28 15:09:50
 162 209 สมุดหน้า3 บริจาคเป็นเงิน 4280 2020-01-28 15:10:00
 163 210 สาย ม.3/3 ครูประภาวัลย์ แอบกลางง บริจาคเป็นเงิน 3140 2020-01-28 15:10:02
 164 211 นายกสมาคมศิษย์เก่า น.ว.พ บริจาคเป็นเงิน 500 2020-01-28 15:10:08
 165 212 รุ่น7 บริจาคเป็นเงิน 15200 2020-01-28 15:10:27
 166 213 นายกิตติโภคิน ธนยศจินดารัชต์ บริจาคเป็นเงิน 2153 2020-01-28 15:10:50
 167 214 สาย ม.1/4 ครุเสสนิชาติ พวงประโคน บริจาคเป็นเงิน 2020 2020-01-28 15:10:52
 168 215 ผอ.กรกช มารอด บริจาคเป็นเงิน 620 2020-01-28 15:10:56
 169 216 สาย ม.3/2 ครูอาทิตย์ พรมมณี บริจาคเป็นเงิน 6110 2020-01-28 15:11:06
 170 217 ครูพรพิมล โครตโนนกอก บริจาคเป็นเงิน 6140 2020-01-28 15:11:16
 171 218 สายม.4/1 บริจาคเป็นเงิน 5390 2020-01-28 15:11:31
 172 219 ครูอาทิตย์ พรมมณี บริจาคเป็นเงิน 100 2020-01-28 15:11:33
 173 220 นายสำเรียง ทองเเดงน้อย บริจาคเป็นเงิน 6550 2020-01-28 15:11:38
 174 221 ผอ.ฉัตรปวีณ์ บริจาคเป็นเงิน 1600 2020-01-28 15:12:16
 175 222 ไม่ประสงค์ บริจาคเป็นเงิน 540 2020-01-28 15:12:18
 176 223 สายครูปัทมา ชาติมาลากร บริจาคเป็นเงิน 1000 2020-01-28 15:12:20
 177 224 สายครูอัจฉรา ทวนไทสง บริจาคเป็นเงิน 5000 2020-01-28 15:12:28
 178 225 สายครูดวงใจ เขื่อนคำ บริจาคเป็นเงิน 500 2020-01-28 15:12:30
 179 226 ผอ ชาตรี อัครสุขบุตร บริจาคเป็นเงิน 2000 2020-01-28 15:12:47
 180 227 รุ่น13 บริจาคเป็นเงิน 300 2020-01-28 15:12:52
 181 228 สายครูดวงใจ เขื่อนคำ บริจาคเป็นเงิน 1000 2020-01-28 15:12:53
 182 229 รับเข้าบัยชี บริจาคเป็นเงิน 1300 2020-01-28 15:12:57
 183 230 รุุ่นที่17 บริจาคเป็นเงิน 8830 2020-01-28 15:13:17
 184 231 ครุอาภาภรณ์ แอ่งสุข บริจาคเป็นเงิน 1500 2020-01-28 15:13:31
 185 232 บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ บริจาคเป็นเงิน 1000 2020-01-28 15:13:32
 186 233 สายม.5/1 บริจาคเป็นเงิน 4309 2020-01-28 15:13:33
 187 234 ครูวรรณรัตน์ แก้วเกษเกี้ยง บริจาคเป็นเงิน 160 2020-01-28 15:13:59
 188 235 สายครูปัทมา ชาติมาลากร บริจาคเป็นเงิน 1000 2020-01-28 15:14:01
 189 236 นางดวงเด่น หาญประโคน บริจาคเป็นเงิน 1740 2020-01-28 15:14:08
 190 237 นายกัญฐัศว์ ชัยเศรษฐศิริ บริจาคเป็นเงิน 500 2020-01-28 15:14:08
 191 238 รับเข้าบัญชี บริจาคเป็นเงิน 9370 2020-01-28 15:14:20
 192 239 สายครูปัทมา ชาติมาลากร บริจาคเป็นเงิน 700 2020-01-28 15:14:42
 193 240 ครุปัทมา ชาติมาลากร บริจาคเป็นเงิน 1034 2020-01-28 15:14:43
 194 241 สายม.5/3 ครูรณกฤต บริจาคเป็นเงิน 7450 2020-01-28 15:14:54
 195 242 นายสำรวย รัตน์นนท์ บริจาคเป็นเงิน 2600 2020-01-28 15:14:57
 196 243 คุณอารีรัตน์ เสาวพันธ์ บริจาคเป็นเงิน 120 2020-01-28 15:15:32
 197 244 ครูหยก นายสุกิจ จรเด็จ 1330600041331 บริจาคเป็นเงิน 5280 2020-01-28 15:15:35
 198 245 รุ่น21 บริจาคเป็นเงิน 13700 2020-01-28 15:15:41
 199 246 ผอ พนมยงค์ สระเเก้ว บริจาคเป็นเงิน 10000 2020-01-28 15:15:51
 200 247 ครูรณกฤต สิทธิศาตร์ บริจาคเป็นเงิน 2304 2020-01-28 15:16:14
 201 248 ครูทวีศักดิ์ ไกรสุข บริจาคเป็นเงิน 900 2020-01-28 15:16:16
 202 249 สายม.5/2 บริจาคเป็นเงิน 6275 2020-01-28 15:16:32
 203 250 ครูวรรณรัตน์ เเก้วเกษเกี้ยง บริจาคเป็นเงิน 1670 2020-01-28 15:16:40
 204 251 นายประสบ มะศรีถา บริจาคเป็นเงิน 3000 2020-01-28 15:16:43
 205 252 รุ่น12 บริจาคเป็นเงิน 22989 2020-01-28 15:17:14
 206 253 รร.ม่วงงาม บริจาคเป็นเงิน 1100 2020-01-28 15:17:16
 207 254 กศน โนนสุวรรณ บริจาคเป็นเงิน 1740 2020-01-28 15:17:26
 208 255 สายม.2/3 บริจาคเป็นเงิน 66000 2020-01-28 15:18:00
 209 256 โรงพยาบาลโนนสุวรรณ บริจาคเป็นเงิน 2699 2020-01-28 15:18:17
 210 257 ครูรณกฤต สิทธิศาตร์ บริจาคเป็นเงิน 4698 2020-01-28 15:18:33
 211 258 ครูณัฐนัน วรรณสุข บริจาคเป็นเงิน 7230 2020-01-28 15:18:41
 212 259 ครอบครัวสว่างเพาะ บริจาคเป็นเงิน 11080 2020-01-28 15:18:49
 213 260 นพ.รุ่น6 บริจาคเป็นเงิน 900 2020-01-28 15:19:35
 214 261 หจก.ไชเลียง บริจาคเป็นเงิน 48750 2020-01-28 15:19:44
 215 262 นายชณาสิน นาคาวงค์ บริจาคเป็นเงิน 840 2020-01-28 15:19:57
 216 263 บ้านทุ่งรวงทอง บริจาคเป็นเงิน 1500 2020-01-28 15:20:24
 217 264 รุ่น10 บริจาคเป็นเงิน 20369 2020-01-28 15:20:32
 218 265 สายม.6/2 บริจาคเป็นเงิน 10814 2020-01-28 15:21:07
 219 266 รุ่น14 บริจาคเป็นเงิน 27999 2020-01-28 15:21:45
 220 267 สายครูนิติกาญจน์ ดมหอม บริจาคเป็นเงิน 3500 2020-01-28 15:21:58
 221 268 รับจากบัญชีเงินฝากธนาคาร บริจาคเป็นเงิน 19199 2020-01-28 15:22:07
 222 269 รุ่นบุกเบิก บริจาคเป็นเงิน 5960 2020-01-28 15:22:33
 223 270 สายม.2/2ครูละมุล สว่างเพาะ บริจาคเป็นเงิน 432 2020-01-28 15:23:29
 224 271 ครูนิภาพร เรียกประโคน บริจาคเป็นเงิน 200 2020-01-28 15:23:33
 225 272 สหกรณ์การเกษตร บริจาคเป็นเงิน 1680 2020-01-28 15:23:44
 226 273 ร้านนางรองวิทยา บริจาคเป็นเงิน 1000 2020-01-28 15:24:24
 227 274 ครูทวี กมลชิต บริจาคเป็นเงิน 173 2020-01-28 15:24:29
 228 275 ดงอีจาน หมู่ 13 บริจาคเป็นเงิน 1510 2020-01-28 15:24:29
 229 276 รุ่น16 บริจาคเป็นเงิน 16080 2020-01-28 15:25:09
 230 277 รุ่น20 บริจาคเป็นเงิน 10505 2020-01-28 15:25:48
 231 278 ครูสุภาพร ทองคำ (ครูละมุล) บริจาคเป็นเงิน 300 2020-01-28 15:26:13
 232 279 ครูกุหลาบ-ครูพรทิพย์ แสนจันทร์ บริจาคเป็นเงิน 1500 2020-01-28 15:26:23
 233 280 รุ่น23 บริจาคเป็นเงิน 10627 2020-01-28 15:26:46
 234 281 สาย ม.2/2 ครูละมุล บริจาคเป็นเงิน 100 2020-01-28 15:27:06
 235 282 ครูเบญจมาส ถนอมศิลป์ บริจาคเป็นเงิน 15510 2020-01-28 15:27:48
 236 283 รุ่น15 บริจาคเป็นเงิน 22700 2020-01-28 15:28:25
 237 284 ครูพรรณิดา ชาชำนาญ บริจาคเป็นเงิน 160 2020-01-28 15:29:20
 238 285 ครูอาทิตย์ พรมมณี บริจาคเป็นเงิน 779 2020-01-28 15:30:29
 239 286 ครูชณาสิน นาคาวงค์ บริจาคเป็นเงิน 200 2020-01-28 15:31:40
 240 287 สายครูสเนอชาติ พวงประโคน บริจาคเป็นเงิน 10000 2020-01-28 15:32:50
 241 288 นางสาวกาญจนา โล่ห์สุวรรณ บริจาคเป็นเงิน 820 2020-01-28 15:34:10
 242 289 นางสาวกาญจนา โล่ห์สุวรรณ บริจาคเป็นเงิน 2000 2020-01-28 15:34:53
 243 290 ครูสิรินาก สุขหหนองบึง บริจาคเป็นเงิน 1500 2020-01-28 15:35:52
 244 291 นางสาวธนิดา พึ่งสมบัติ บริจาคเป็นเงิน 2999 2020-01-28 15:38:35
 245 292 นางสาวกานติมา วึกชัยภูมิ บริจาคเป็นเงิน 2984 2020-01-28 15:40:12

 

กลับหน้าหลัก

 

หมายเหตุ . หมายถึงยังไม่ทราบแหล่งที่มาของเงินบริจาค หากท่านใดบริจาคแล้วไม่พบรายชื่อของตนเองหรือหน่วยงาน
ให้แจ้งได้ที่ เบอร์ 04460 715 ,08 9280 2986 ,08 3100 4581