ติดต่อเรา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260905
รหัส Smis 8 หลัก :
  31032020
รหัส Obec 6 หลัก :
  260905
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โนนสุวรรณพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonsuwanpittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโนนสุวรรณ
ตำบล :
  โกรกแก้ว
อำเภอ :
  โนนสุวรรณ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31110
โทรศัพท์ :
  044607151
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มีนาคม 2533
อีเมล์ :
  nonsuwanpit@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตหนองกี่-หนองหงส์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โกรกแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
  2 กม.