การงานอาชีพ

นายอติชาต ชนะสงคราม
หัวหน้ากลุ่มสาระ การงานอาชีพ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวละมุล สว่างเพาะ
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนิศาชล หลอดทอง
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย