วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

 โรงเรียนคุณภาพ บริการด้วยหัวใจ ไม่ทิ้งเด็กคนใดไว้ข้างหลัง

 

พันธกิจ

        พัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยยึดหลักการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักคุณธรรมนําความรู้ พัฒนาสู่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามบริบทของความเป็นไทย ดังนี้

1 ส่งเสริม พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
2 ส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
3 ส่งเสริม พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4 ส่งเสริม พัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยจะต้อง “ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง”
5 ส่งเสริม พัฒนาการบริหารอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม
6 ส่งเสริม พัฒนาระบบชุมชนสัมพันธ์ และจิตบริการที่ดี
7 ส่งเสริม พัฒนาประสิทธิภาพงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

อัตลักษณ์

 ลูก น.ว.พ. มีหัวใจบริการ

 

เอกลักษณ์

 วิชาการเด่น เน้นเทคโนโลยี

 

ค่านิยมองค์กร

        บุคลากรทุกคนพร้อมดูแล ห่วงใย และมีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อผู้อื่นด้วยหัวใจบริการแล้วย่อมจะสามารถค้นหาวิธีการและกระบวนการที่ดีที่สุดในการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า และค่านิยมองค์กรนี้เอง จะช่วยขับเคลื่อนให้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กรไปสู่ความสําเร็จเป็น “องค์กรแห่งคุณภาพ” จึงได้กําหนดค่านิยมขององค์กร ด้วย 3 คุณ Model หมายถึง นักเรียนมีคุณภาพ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีองค์ประกอบ 3 คุณ Model ดังนี้
คุณที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
คุณที่ 2 คุณภาพการบริหารจัดการ
คุณที่ 3 คุณภาพการจัดการเรียนการสอน

 

เป้าหมาย

1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี มีภาวะผู้นํามีความสามารถตามบทบาทหน้าที่ มีความรับผิดชอบ รู้เท่าทันเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของผู้เรียนผู้ปกครองและชุมชน
2 โรงเรียนมีระบบการควบคุม ตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพ โดยใช้วงจร PDCAเพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียทางการศึกษา
3 ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังจิตสํานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม นําไปปฏิบัติเป็นหลักในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
4 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์ มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และประสบผลสําเร็จในการเรียน
5 โรงเรียนมีอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
6 โรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการ ส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการคุณภาพศึกษา ตลอดจนมีจิตบริการ จิตอาสา และจิตสาธารณะ
7 โรงเรียนมีระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ