คณะกรรมการสถานศึกษา

นายอดิศา  จันทร์มณี
ประธานกรรมการสถานศึกษา

นายวิรัช    จันทร์มณี
รองประธานกรรมการสถานศึกษา

นายเฉลิม   วาวิลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางอุไร    อิ่นอ้อย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุบัน   ลมไธสง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมัคร  ประสมสัตย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายบุญเรือน   ทองสะอาด
ผู้ทรงคุณวุฒิ
พระปลัดวิศทธาร  ปภัสสโร
ผู้แทนองค์กรศาสนา
พระครูสมุห์วิรัตน์สิทธิ์ทัศน์  โกวิโท
ผู้แทนองค์กรศาสนา
       นางสาวนุจรินทร์  แก้วจุตรัส
ผู้แทนศิษย์เก่า
นายรณกฤต   สิทธิศาสตร์
ผู้แทนครู
นายสุทธิพร  ราชภักดี
ผู้แทนผู้ปกครอง
นางสาวศุภิสรา   ศรีงาม
ผู้แทนองค์กรชุมชน
นางสาวเมธาวรินทร์   เนียมจิตร
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายสิรวิชญ์   สิทธินอก
กรรมการและเลขานุการ