ครูกลุ่มงานงบประมาณได้ศึกษาดูงาน ด้านงบประมาณที่ โรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

    กลุ่มงานบริหารงบประมาณ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปาริชาติ สุดตาชาติ รองผู้อำนวยการ คณะครูกลุ่มงานงบประมาณได้ศึกษาดูงานด้านงบประมาณที่ โรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ขอขอบคุณนายณัฐนันท์ ศรีคุณท่านผู้อำนวยการและคณะครูกลุ่มงานงบประมาณ โรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์ ที่ให้ความรู้และการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง