ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีพร้อมคณะ

ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีพร้อมคณะ
วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี พร้อมคณะ แวะเยี่ยมโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ในการนี้ ท่านสจ.อดิศา จันทร์มณีประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ท่านผู้อำนวยการสิรวิชญ์ สิทธินอก รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและนักเรียนได้ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม