นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รับการนิเทศโดย อาจารย์ ชนิสรา ไกรสีห์ อาจารย์นิเทศกลาง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รับการนิเทศโดย อาจารย์ ชนิสรา ไกรสีห์ อาจารย์นิเทศกลาง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการนี้ นายอดิศา จันทร์มณี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และนายสิรวิชญ์ สิทธินอก ท่านผู้อำนวยการมอบหมาย นางภัทรวี ศิลเสมอ นายสุรศักดิ์ ศรีผดุง ท่านรองผู้อำนวยการ คณะครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในการเข้าร่วมการนิเทศเพื่อให้ข้อมูลนักศึกษากับอาจารย์นิเทศกลาง ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม