ประกาศโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ดำเนินการประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ดำเนินการประกาศผลการเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566✅
นักเรียนสามารถเข้าดูผลการเรียนได้ในระบบ SGS ช่วงเวลา 18.00-06.00 น.
ของทุกวันจนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 จึงจะเปิดให้เป็นปกติ
หรือสามารถดูผลการเรียนที่ติดประกาศไว้ที่โรงเรียน