ประกาศโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม เรื่อง การเปิดภาคเรียนและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
เรื่อง การเปิดภาคเรียนและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2567
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 วันที่ 7 พฤษภาคม 2567
เปิดเรียนทุกระดับชั้น วันที่ 13 พฤษภาคม 2567
ค่าบำรุงการศึกษา
– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 รวม 1,900 บาท (ชำระวันที่ 7 พฤษภาคม 2567)
– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 รวม 750 บาท (ชำระวันที่ 13 พฤษภาคม 2567)