ประวัติความเป็นมา

ประวัติโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม

         โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 183 หมู่ที่ 1 ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งตามประกาศของกรมสามัญศึกษาเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2533 เปิดทำการสอนครั้งแรก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1. นายสมบูรณ์ บุญทีฆ์ จำนวน 25 ไร่
2. นายสมบูรณ์ บุญทีฆ์ จำนวน 25 ไร
3. นายเทียน คำสอน จำนวน 16 ไร่
4. นายลอย คำพิมูล จำนวน 3 ไร่ 3 งาน
5. นายเบ้า มาศทอง จำนวน 3 งาน
6. นางทุย โพธิคาเทพ จำนวน 2 งาน

     อาคารเรียนได้รับบริจาคจากประชาชนในอำเภอโนนสุวรรณ ก่อตั้งอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน 2 ห้องเรียน ปัจจุบันโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมมีอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก, ข และ ค อาคารเรียนชั่วคราวแบบถอดประกอบได้จำนวน 3 หลัง ห้องน้ำ – ห้องส้วม จำนวน 2 หลัง ถังเก็บน้ำ คสล.ฝ 33 จำนวน 3 ชุด อาคารเรียนแบบ 216 ล.(ปรับปรุง–29) จำนวน 1 หลัง หอประชุม แบบ 100 /27 จำนวน 1 หลัง สนามบาสเกตบอล จำนวน 2 สนาม บ้านพักครู จำนวน 3 หลัง บ้านพักนักการภารโรงจำนวน 2 หลัง ถนนคอนกรีต จำนวน 5 สาย

พ.ศ.2533 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายพีระพงศ์ เจริญพันธุวงศ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม

พ.ศ.2536 นายพีระพงศ์ เจริญพันธุวงศ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม จนถึงปี 2536 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นางสาวสุพรรณี ศิลากุล มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม

พ.ศ.2539 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายพนมยงค์ สระแก้ว อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมมารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2539

พ.ศ.2543 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายชูชัย นิลสันเทียะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพญาเย็นวิทยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม

พ.ศ.2544 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายสุริยา เผือกพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์ทองพิทยาคม อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา มาดำรงผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม

พ.ศ.2546 กรมสามัญศึกษาอนุมัติได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายสำราญ สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณ พิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2546

พ.ศ.2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายสมชาย พันธุ์วรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนนหักพิทยาคม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2560

พ.ศ.2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายราเมศ  โสมแสน  ผู้อำนวยการโรงเรียนเหลืองพนาพิทยาคม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564

พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายสิรวิชญ์  สิทธินอก  ผู้อำนวยการโรงเรียนถนนหักพิทยาคม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ถึงปัจจุบัน