ฝ่ายบริหาร

ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน
ชื่อ : นายสิรวิชญ์ สิทธินอก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
เบอร์โทรศัพท์ : 0857808723
E-Mail: siravich.sit@nwp.ac.th

 

 

ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน
ชื่อ : นางสาวปาริชาติ สุดตาชาติ
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
เบอร์โทรศัพท์ : 0862546132
E-Mail : aewjang2511@gmail.com