ฝ่ายบริหาร

ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน
ชื่อ : นายสิรวิชญ์ สิทธินอก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
เบอร์โทรศัพท์ : 0857808723
E-Mail: siravich.sit@nwp.ac.th
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน
ชื่อ : นางภัทรวี  ศิลเสมอ
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail : –
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน
ชื่อ : นายสุรศักดิ์  ศรีผดุง
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail : –