พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

 1.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่พลโลก

2.จัดการเรียนการสอนที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล

3.จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

4.สร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมและความรับผิดชอบสู่สังคม

5.พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาทักษะอย่างเต็มศักยภาพ

6.พัฒนาระบบริหารจัดการคุณภาพถานศึกษา

เป้าหมาย

คุณภาพผู้เรียน

1.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงและทักษะด้านภาษาที่ 2

2.ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ที่สร้างสรรค์และมีนวัตกรรม

3.ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและทักษะพลโลก

จัดการเรียนการสอน

  1. สถานศึกษาจัดหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองความถนัดและศักยภาพตามความต้องการของผู้เรียน
  2. ครูจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ
  3. ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
  4. ครูพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งการจัดกระบวนการเรียนรู้และการศึกษาด้วยตนเองของนักเรียน

ค่านิยมองค์กร

        บุคลากรทุกคนพร้อมดูแล ห่วงใย และมีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อผู้อื่นด้วยหัวใจบริการแล้วย่อมจะสามารถค้นหาวิธีการและกระบวนการที่ดีที่สุดในการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า และค่านิยมองค์กรนี้เอง จะช่วยขับเคลื่อนให้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กรไปสู่ความสำเร็จเป็น “องค์กรแห่งคุณภาพ” จึงได้กําหนดค่านิยมขององค์กร ด้วย 3 คุณ 1 ส  Model หมายถึง นักเรียนมีคุณภาพ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี และการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีองค์ประกอบ 3 คุณ 1 ส Model ดังนี้

คุณที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
คุณที่ 2 คุณภาพการบริหารจัดการ
คุณที่ 3 คุณภาพการจัดการเรียนการสอน