พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากับสถานศึกษาในสหวิทยาเขตหนองกี่

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566
สหวิทยาเขตหนองกี่ได้รับเกียรติจาก ท่านบุญชาย โชยรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศ นายภานุวัชร ปุรณะศิริ นางสาวสุพิชณาย์ ศรีโคตร นางสาวสมนึก นครวงค์ ในการจัดประชุมสัมมนาโครงการเขตพบคณะกรรมการและอนุกรรมการบริหารสหวิทยาเขตหนองกี่ โดยนายสิรวิชญ์ สิทธินอก ประธานสหวิทยาเขตหนองกี่ ให้เกียรติกล่าวรายงาน และ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากับสถานศึกษาในสหวิทยาเขตหนองกี่ ในการได้รับเกียรติจากท่านอดิศา จันทรมณี ตัวแทนคณะประธาน คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมเป็นพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลง ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม