ภาษาต่างประเทศ

นายชณาสิน นาคาวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง ครู
นางอังคณา ศรีระวงค์
กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวประภาวัลย์ แอบกลาง
กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง ครู
นางสาวฐิตินันท์ เตชะนันท์
กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง ครู
Mr. Thomas Ndoumbe Ebai