ภาษาไทย

นายอาทิตย์ พรมมณี
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระ ภาษาไทย
นางสาวปัทมา  ขาติมาลากร
ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
นางสาวสุชาดา ชำนาญสืบ
ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระ ภาษาไทย