มอบเกียรติบัตร นักเรียนจิตอาสาผู้ทำคุณประโยชน์ วัดป่าโคกเจริญธรรม(ธ)

พระครูภาวนาประภัสสร วิ. (วิศวาธาร ปภสฺสโร) หลวงพ่อน้อย พระครูวินัยธรวิรัตน์สิทธิ์ทัศน์ โกวิโท
พระอาจารย์เต้ย มอบเกียรติบัตร นักเรียนจิตอาสาผู้ทำคุณประโยชน์ วัดป่าโคกเจริญธรรม(ธ) โดยท่านผู้อำนวยการนายสิรวิชญ์ สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมาย นางภัทรวี ศิลเสมอ ท่านรองผู้อำนวยการ ร่วมพิธีมอบ เกียรติบัตร พร้อมคณะครู แก่นักเรียนในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
ภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/…/1Yulsn…