รับมอบตัวนักเรียน เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ปีการศึกษา 2566

        วันที่ 1 เมษยน 2566 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม รับมอบตัวนักเรียน เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสุวรรพิทยาคม