รับมอบตัวนักเรียน เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 ปีการศึกษา 2566

        วันที่ 2 เมษายน 2566 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม รับมอบตัวนักเรียน เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสุวรรพิทยาคม