รับมอบรางวัลส่งเสริมการออมยอดเยื่ยมกับ กองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) เนื่องในวันออมแห่งชาติ

นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิมยาคม รับมอบรางวัลส่งเสริมการออมยอดเยี่ยมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เนื่องในวันออมแห่งชาติ ผ่านระบบ Video Conference ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565