ร่วมแสดงความยินดีประธานคณะกรรมการสถานศึกษากรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเด่น

วันที่ 27 เมษายน 2567 สจ.อดิศร จันทร์มณี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และ นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ได้รับการพิจารณาคัดเลือก เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2566 จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ร่วมรับโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณบัตร ณ โรงแรมเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่