วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

นางพยอม  สุดตาชาติ
หัวหน้ากลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐาน ชำนาญการพิเศษ
นางปัทมา ชนะสงคราม
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐาน ชำนาญการพิเศษ
นางสาวระพีพรรณ  หลือสืบชาติ
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐาน ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจารุณี เริกชัย
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐาน ชำนาญการ
นายพิจิตร สุขวิเศษ
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐาน ชำนาญการ
นายทวีศักดิ์ ไกรสุข
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐาน ชำนาญการ
นางสาวสุมาลิสา รุ่งเรือง
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่ง ครู 
นางสาวสุชาดา สมญาติ
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่ง ครู
นางสาววิชชุดา วะสุวรรณ
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวกานติมา วึกชัยภูมิ
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่ง ครู (พนักงานราชการ)
นายพงศกร สุขประทีปศิลป์
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
นางสาวชลิตา อังกุด
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
นางสาวอัญนิกา จันทร์คง
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
นางสาวเบญจญาณี ฉิมพาลี
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
นางสาวเบญจญาณี ฉิมพาลี
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์