สังคมศึกษาฯ

นางสุภาวิณี แดงดี
หัวหน้ากลุ่มสาระ สังคมศึกษาฯ
ตำแหน่ง ครู
นายรณกฤษ สิทธิศาสตร์
กลุ่มสาระ สังคมศึกษาฯ
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐาน ชำนาญการ
นางสาวดวงใจ ขันพันธ์
กลุ่มสาระ สังคมศึกษาฯ
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐาน ชำนาญการพิเศษ
นางสาวขนิษฐา ทองคำ
กลุ่มสาระ สังคมศึกษาฯ
ตำแหน่ง ครู
นายประมาณ สุดตาชาติ
กลุ่มสาระ สังคมศึกษาฯ
ตำแหน่ง ครู (พนักงานราชการ)
นางสาวอัจฉรา ทวนไธสง
กลุ่มสาระ สังคมศึกษาฯ
ตำแหน่ง ครู (พนักงานราชการ)