สัญลักษณ์

                                                         ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ปรัชญา

นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

คำขวัญ

เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรร

สีประจำโรงเรียน

                   สีน้ําเงิน – แสด

สีน้ําเงิน หมายถึง ความอดทนมีมานะพยายาม

สีแสด หมายถึง แสงสว่างและความสําเร็จ