สุขศึกษาและพละศึกษา

นายอดิสร สายวัน
หัวหน้ากลุ่มสาระ สุขศึกษา พลศึกษา
ตำแหน่ง ครู
นางสาวรวีวรรณ พาชัย
กลุ่มสาระ สุขศึกษา พลศึกษา
ตำแหน่ง ครู
นายมนตรี ชาติเพรช
กลุ่มสาระ สุขศึกษา พลศึกษา
ตำแหน่ง ครู (พนักงานราชการ)