สุขศึกษาและพละศึกษา

นายอดิสร สายวัน
หัวหน้ากลุ่มสาระ สุขศึกษา พลศึกษา
ตำแหน่ง ครู
นางสาวรวีวรรณ พาชัย
กลุ่มสาระ สุขศึกษา พลศึกษา
ตำแหน่ง ครู
นายวรรณธัช แวงวรรณ
กลุ่มสาระ สุขศึกษา พลศึกษา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นายมนตรี ชาติเพรช
กลุ่มสาระ สุขศึกษา พลศึกษา
ตำแหน่ง ครู (พนักงานราชการ)