อบรมเชิงฏิบัติการหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Avtive learning

        นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ประธานสหวิทยาเขตหนองกี่ ได้รับมอบหมายจาก ท่านบุญชาย โชยรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์เป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุด Active Leanring เพื่อพัฒนาสมรรณะทางการเรียนรู้สู่ห้องเรียน”สหวิทยาเขตหนองกี่ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมพุ่ระหงส์โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม