เปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2566

        วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม เปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2566ท่านผู้อำนวยการ ท่านรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรกล่าวทักทายนักเรียนทุกคน ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม