โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ได้รับการรับรองคุณภาพเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ได้รับการรับรองคุณภาพเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว สืบเนื่องจาก โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และได้ขอรับการประเมินผลการพัฒนาตนเองที่สอดคล้องตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในปีการศึกษา 2566 จากกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 13 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและรับรองเป็น “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ” เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566