โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมเปิดรับสมัครเข้าร่วมแข่งขันในโครงการปลูกจิตสำนึกพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมเปิดรับสมัครเข้าร่วมแข่งขันในโครงการปลูกจิตสำนึกพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย รายละเอียดตามภาพที่แนบมานี้