นิเทศติดตามภาคเรียนที่ 2/2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ท่าน บุญชาย โชยรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานคณะกรรมการนิเทศติดตาม พร้อมคณะนิเทศติดตาม นายทัศริน โชรัมย์ นางสาวสุพิชฌาย์ ศรีโคตร นางสาวสมนึก นครวงศ์ นางสาวรพีพรรณ สาลีรัมย์ และคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตหนองกี่ ได้ออกนิเทศติดตามภาคเรียนที่ 2/2566 ในการนี้นำโดย นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปาริชาติ สุดตาชาติ นางภัทรวี ศิลเสมอ รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้ารับฟังการนิเทศติดตาม ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566
ภาพเพิ่มเติม :

https://drive.google.com/drive/folders/1xyDzR6DsiiRYdokFVVbetBfn-XLuqpKd?fbclid=IwAR2kko9YySm7ewlebRQDrMQqwxUCLtM0iNYPGGEKqCjjb1OblvNmB2s8ZnI