การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

       วันที่ 24 มีนาคม 2566 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   พ.ศ. 2566 – 2570 โดยมีท่านสจ.อดิศา จันทร์มณี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก นายวชิระ ชัยสุนทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นวิทยากรในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม