รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ การทดสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ การทดสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
ข้อมูลเพิ่มเติม https://entry.nwp.ac.th/